Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga salitang waray na nagsisimula sa titik p

Go down

Mga salitang waray na nagsisimula sa titik p

Post  quixotic_achies on Sun Jul 20, 2008 9:37 pm

[/td]<tr>[/tr]
Mga Katutubong Wika/salitaBaybayKatumbas na salita sa pilipinoKahulugan
pinangasawapi-na-nga-sa-wataong makakasama sa buhay
paglabaypag-la-baydumaan
padadad-anpa-da-dad-an
paglukatpag-lu-kat
pagbalikpag-ba-lik
prisohanpri-so-hankulunganlugar kung saan dinadala ang mga preso/may mga kasalanan
panaritpa-na-it
paggoliatpag-go-li-atpagsigaw
pakabatipa-ka-ba-tinarinig
paglugospag-lu-goshalayin
pag-arutpag-a-rutpaggupit
pagkaluhodpag-ka-lu-hodlumuhod
pagtugotpag-tu-gotpumayag
pag-abotpag-a-botpagdating
pagdarapag-da-rapagdala
paghadlokpag-had-lokmanakot
pagyakanpag-ya-kanmagsalita
paghimopag-himopaglikha
pagtikangpag-ti-kangpagsisimula
pi-na-ngu-ngul-bakinakabahan
panimalaypa-ni-ma-laybahay
pagsaripag-sa-ripagsubok
paggutumapag-gu-tu-mapagkagutom
pagbendisyonanpag-ben-dis-yo-nanpagbendisyon
paupdapa-up-dapasama
paghuna-hunapag-hu-na-hu-napagisip-isip
pakigsaropa-kig-sa-romakisalo
pakianapa-ki-a-namagtanong
paghibaropag-hi-ba-ropag-alam
pagbasulpag-ba-sulpagsisisi
paghi-abtipag-hi-ab-ti
pagkahuhubogpag-ka-hu-hu-bogpagkalalasing
pagka-agapag-ka-agakaumagahan
pilopi-lotupi
pangalingkodpa-nga-ling-kodma-upo
pagkatawopag-ka-ta-wopagkatao
pagsugotpag-su-gotpagsunod
pasaylo-apa-say-lo-aipagpatawad
pagtan-awpag-tan-awpagmasidpgamamasid sa kawalan
pagsangpitpag-sang-pitpagtawag
pag-ampopag-am-popagdarasal
pagtamaypag-ta-maypaglait
panukdawpa-nuk-dawmagsitayo
pagkabanhawpag-ka-ban-hawpagkabuhay
padipa-dipari
pulongpu-longsalita
pagkaurusapag-ka-uru-sapagkakaisa
pagluwaspag-lu-waspagbigkas
pagkarawatpag-ka-ra-watpagtanggap
pag-ukoypag-u-koypaghinto/pagtira
pakusgonpa-kus-gonpalakasin
pag-antospag-an-tospagtitiis
panulaypa-nu-laydemonyo
paglipaypag-li-paymagsaya
pagdu-awpag-du-awpagtingin
pagbuligpag-bu-ligpagtulong
pagtumanpag-tu-manpagtupad
pagpaubospag-pa-u-bospagpapakumbaba
paglaumpag-la-umpag-asa
pagpakarautpag-pa-ka-ra-otpagpapakasama
pagpapasibayapag-pa-pa-si-ba-yapagpapabaya

quixotic_achies

Posts : 7
Join date : 2008-07-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum