Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga salitang waray na nagsisimula sa titik p

Go down

Mga salitang waray na nagsisimula sa titik p

Post  quixotic_achies on Sun Jul 20, 2008 9:46 pm

[/td]<tr>[/tr]
Mga Katutubong Wika/salitaBaybayKatumbas na salita sa pilipinoKahulugan
pinangasawapi-na-nga-sa-wanapangasawataong makakasama sa buhay
paglabaypag-la-baydumaanpagdaan sa isang lugar
padadad-anpa-da-dad-anpadadalhanisang tao na padadlhan ng mga bagay
paglukatpag-lu-katpagbawipagbabalik ng mga gamit
purtahanpur-ta-hanpintuanisang parte ng bahay kung saan dumadaan ang tao
prisohanpri-so-hankulunganlugar kung saan dinadala ang mga preso/may mga kasalanan
panaritpa-na-ritpahintulotpaghingi ng pahintulot
paggoliatpag-go-li-atpagsigawpagsalita ng malakas
pakabatipa-ka-ba-tinarinigpagkarinig ng nagsasalita
paglugospag-lu-goshalayinpaghalay sa isang tao
pag-arutpag-a-rutpaggupitpaggupit ng buhok
pagkaluhodpag-ka-lu-hodlumuhodginagawa ng tao pagnagdarasal
pagtugotpag-tu-gotpumayagpagpayag sa isang bagay
pag-abotpag-a-botpagdatingpagdating ng isang tao
pagdarapag-da-rapagdalapagdala ng mga gamit
paghadlokpag-had-lokmanakotmanakot nng isang tao
pagyakanpag-ya-kanmagsalitapagsasalita ng isang tao
paghimopag-himopaglikhapaggawa
pagtikangpag-ti-kangpagsisimulapagsisimula ng isang bagay
pinangungulbapi-na-ngu-ngul-ba kinakabahan
panimalaypa-ni-ma-laybahaytahanan
pagsaripag-sa-ripagsubokpagsubok sa isang bagay
paggutumapag-gu-tu-mapagkagutom
pagbendisyonanpag-ben-dis-yo-nanpagbendisyon
paupdapa-up-dapasama
paghuna-hunapag-hu-na-hu-napagisip-isippag-iisip ng mga bagay-bagay
pakigsaropa-kig-sa-romakisalom
pakianapa-ki-a-namagtanong
paghibaropag-hi-ba-ropag-alam
pagbasulpag-ba-sulpagsisisi
paghi-abtipag-hi-ab-ti
pagkahuhubogpag-ka-hu-hu-bogpagkalalasing
pagka-agapag-ka-agakaumagahan
pilopi-lotupi
pangalingkodpa-nga-ling-kodma-upo
pagkatawopag-ka-ta-wopagkatao
pagsugotpag-su-gotpagsunodpasunod sa mga utos
pasaylo-apa-say-lo-aipagpatawadpaghingi ng tawad sa taong may kasalanan
pagtan-awpag-tan-awpagmasidpgamamasid sa kawalan
pagsangpitpag-sang-pitpagtawag
pag-ampopag-am-popagdarasalpakikipagusap sa Diyos
pagtamaypag-ta-maypaglaitpagsasalita ng masama laban sa kapwa
panukdawpa-nuk-dawmagsitayopagtayo ng isang tao
pagkabanhawpag-ka-ban-hawpagkabuhaypagkabuhay ng isang nilalang
padipa-dipariisang tao na nagbibigay ng pahayag tungkol sa Diyos
pulong han Ginoopu-longsalita ng Diyosmga salita ng Diyos na nasa Bibliya
pagkaurusapag-ka-uru-sapagkakaisapagkakaisa ng mga tao
pagluwaspag-lu-waspagbigkaspagsalita ng mga salita
pagkarawatpag-ka-ra-watpagtanggappagtanggap ng isang bagay na ibinibigay
pag-ukoypag-u-koypaghinto/pagtirapagtira sa isang lugar
pakusgonpa-kus-gonpalakasinpagpapalakas
pag-antospag-an-tospagtitiispagtiis sa buhay
panulaypa-nu-laydemonyoisang tao na masama
paglipaypag-li-paymagsayapagsasaya ng tao
pagdu-awpag-du-awpagtinginpagmamasid
pagbuligpag-bu-ligpagtulongpagtulong sa mga nangangailangan
pagtumanpag-tu-manpagtupadpagtupad sa mga pangako
pagpaubospag-pa-u-bospagpapakumbabapagpaparaya
paglaumpag-la-umpag-asapagkakaroon ng pag-asa

quixotic_achies

Posts : 7
Join date : 2008-07-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum