Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T
Mon Jul 21, 2008 10:56 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik S
Mon Jul 21, 2008 9:37 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik O
Mon Jul 21, 2008 8:47 pm by winx_spice

» Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik R
Mon Jul 21, 2008 8:23 pm by quixotic_achies

» Mga Salitang nagsisimula sa titik N
Mon Jul 21, 2008 8:22 pm by winx_spice

» Mga Katutubong Salita P-T (ucag_mjw)
Mon Jul 21, 2008 7:57 pm by ucag_mjw

» 4thyr-20 S&T
Mon Jul 21, 2008 7:51 pm by marine_din2

» Group 3_IV-19
Mon Jul 21, 2008 7:49 pm by Admin

» Katutubong wika/salita
Mon Jul 21, 2008 7:40 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Affiliates
free forum
 Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T

Go down

Mga Salitang Waray na Nagsisimula sa Titik T

Post  quixotic_achies on Mon Jul 21, 2008 10:56 pm

Mga katutubong salita/wika Baybaykatumbas na salita sa Pilipinokahulugan
tawota-wotaopinakamataas na uri ng nilkha ng panginoon
tubodtu-bod sunogsunog na kakanin
takosta-kossukatpag-kuha ng sukat ng isang bagay
tubatu-ba tubainumin ng mga tao na nakakalasing
tangista-ngisiyak akto ng pag-iyak
tinati-na tinapangkulay ng buhok
tunatu-nalupatinatamnan ng mga tanim
talbotal-botaponakto ng pag-tatapon
timpotim-po pagsasama-samapagkakaisa ng mga tao
tubaktu-bak langgam uri ng hayop na maliliit
turitu-ri tuli pagsasagawa ng pag tuli sa mga kalalakihan
tigbastig-bas tigbas sugat
tinapayti-na-pay tinapay isang uri ng pagkain na gawa sa arena.
takyabtak-yab pag-pag akto ng pag pagpag
tarongta-rong talong uuri ng pagkain
tananta-nan lahat pangkalahatan
tambaktam-bak tambak tambak ng bagay
tugyabtug-yab pinagpag pagtanggal ng mga dumi
tamboktam-bok taba parti ng katawan ng baboy
tukagtu-kag totong sunog na kanin
tubodtu-bod tubodnasunog na parte ng niluluto
tunaytu-nay tunayang totoo/real
tinapayti-na-pay tinapayuri ng pagkain
tawagta-wag tawagpagtawag
tasata-sa tasa uri ng baso
tinidorti-ni-dor tinidor gamit sa pagkain
talingata-li-nga taingaparti ng mukha
tingagti-ngag tingag uri ng isda
tintatin-ta tintauri ng tubig na may kulay na nasa ballpen
tatoota-too tatooisang guhit na inilalagay sa balat
tigamanti-ga-man panandaisang palatandaan
trabahoontra-ba-ho-on gawainuri ng mga ginagawa ng tao
tumanatu-ma-na tuparinpagtupad
tinapuranti-na-pu-ran pinagkatiwalaantaong pinagkakatiwalaan
tipakadtoti-pa-kad-topapuntapagpunta sa isang lugar
tataganta-ta-gan bibigyanpagbibigay/paghahandog
tulotu-lo tatlobilang
tinuodti-nu-odtotooang tunay/real
tangkodtang-kod tapat taong tapat
tinikanganti-ni-ka-nganpinanggalingan pinagmulan
tagsa-tagsatag-sa-tag-sa bawat isamga tao
tunatu-na lupainaapakan ng tao
tagita-gi pahingipaghingi sa isang tao
tugutitu-gu-ti pahintulutanpinayagan
toneladato-ne-la-da toneladaisang sukat ng bigat
tungodtu-ngod dahildahilan
tumangdotu-mang-do pumayagpagpayag
tubtobtub-tob hangganan katapusan
tinutduanti-nut-du-an tinuruanpagturo
tuigtu-ig taon panahon
taganta-ganbinigyanakto ng pagbibigay
tuyotu-yo kailangan isang kailangan
tunawtu-naw natunaw pagkatunaw ng isang bagay
tiyanti-yan tyanparti ng katawan ng tao
tanamanta-na-man halamanyaman na ibinigay ng Diyos
tistigustis-ti-gus tistigotaong nakakita
talwastal-was nakaahontaong nakaangat
taknatak-na panahonpanahon na dumadating
tabangita-ba-ngi tulunganpagtulong sa isang tao
tinikangan ti-ni-ka-ngan simula umpisa
tugotitu-go-ti payaganpagpayag sa isang tao
tigamanti-ga-man panandapalatandaan
tingogti-ngog bosestinig ng isang tao
tutulotu-tu-lo tatlobilang
tuluohantu-lu-o-han pinaniniwalaan taong pinagkakatiwalaan
tiilanti-ilan paananparti ng katawan na nasa paa
talwasatal-wa-sa sagipin akto ng pgsalba
tutdu antut-do-an turu-anpagturo
tungodtu-ng-od dahildahilan

quixotic_achies

Posts : 7
Join date : 2008-07-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum